deltiotipou

Η Θεσσαλονίκη με όραμα εφικτό σύγχρονο και ανατρεπτικό, σε έξι + 1 άξονες

 1. Θεσσαλονίκη Μητρόπολη: μια πόλη, πολλές γειτονιές.
 2. Θεσσαλονίκη Ανοικτή και Αρωγός: κοινωνική μέριμνα και προστασία του δημότη.
 3. Θεσσαλονίκη Πράσινη: γαλάζια οικονομία σε μια πράσινη πόλη
 4. Θεσσαλονίκη Έξυπνη: δεν θέλει κόπο θέλει τρόπο.
 5. Θεσσαλονίκη Δημιουργική: πάντα θα μπορούμε και καλύτερα.
 6. Θεσσαλονίκη Τολμηρή: να δημιουργήσουμε αύριο αυτό που σήμερα δεν προβλέπεται.

+ Θεσσαλονίκη Συμμετοχική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Η αποτελεσματική, ουσιαστική και δημοκρατική – συμμετοχική μητροπολιτική διοίκηση της πόλης αποτελεί μια αυτονόητη αναγκαιότητα. Συνιστά μια βαθιά ανάγκη για τη διαχείριση ουσιωδών λειτουργιών που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη αλλά ταυτόχρονα και στην αναπτυξιακή προοπτική ενός Πολεοδομικού Συγκροτήματος που η συνέχεια του τέμνεται από διοικητικά όρια. Όρια που επηρεάζουν τις σχεδιαστικές λειτουργίες αλλά και αποφάσεις, που τέμνουν τη συνέχεια του χώρου, που σπαταλούν δυνάμεις, πόρους, χρόνο και τελικά μειώνουν την αποτελεσματικότητα.

Για την Δημοτική Κίνηση Θεσσαλονίκης (ΔΚΘ) Υψίπολις, το βασικό ζητούμενο της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης της πόλης είναι απόλυτα συνυφασμένο με την πλήρη αναμόρφωση του υφιστάμενου σχετικού θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα των άρθρων 210 έως και 213 του Ν.3852/10, προς την κατεύθυνση της πλήρους ανασύστασης της δομής, των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της μητροπολιτικής διοίκησης.

Κάθε άλλη συζήτηση συνιστά σπατάλη δυνάμεων και αποφυγή αντιμετώπισης του προβλήματος στη ρίζα του.

Συγκοινωνίες, χωρικός σχεδιασμός, διαχείριση απορριμμάτων, απαιτούν μια άλλη αντιμετώπιση που στον πυρήνα της θα έχει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που με τη σειρά του θα οδηγεί σε αποτελεσματικές υπηρεσίες μιας ουσιαστικής μητροπολιτικής διοίκησης – διαχείρισης, στα πρότυπα της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας.

Εκτός όμως της πάλης για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου στην ως άνω κατεύθυνση, αποτελεί πρόσθετη ευθύνη του Δήμου της Θεσσαλονίκης να προάγει τη διαδημοτική συνεργασία στο πολεοδομικό συγκρότημα και στην περιαστική ζώνη, προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμός αμεσότερα προς αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων.

Μητροπολιτική λειτουργία για τη ΔΚΘ Υψίπολις σημαίνει:

 • Μητροπολιτική οργάνωση με πόρους, αρμοδιότητες, μηχανισμούς στη βάση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας.
 • Μητροπολιτική διακυβέρνηση με αντιπροσωπευτικότητα και δημοκρατικές λειτουργίες.
 • Θεσμική θωράκιση και πλήρη στελέχωση της Αναπτυξιακής της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. με στόχο την πλήρη μετατροπή της στον αναπτυξιακό βραχίονα της πόλης, στην ανάληψη των ρυθμιστικών λειτουργιών της και σε παρατηρητήριο των μητροπολιτικών λειτουργιών της.
 • Κατάρτιση ενός σαφούς μεταβατικού και χρονικά προσδιορισμένου προγράμματος με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ιδίως του συγκοινωνιακού έργου, της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Καινοτόμα, εξωστρεφής, ικανή να κινητοποιεί και να είναι αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη, τουριστική ταυτότητα μιας πόλης – ενός προορισμού.
 • Μια ψηφιακή διοίκηση όλων των μητροπολιτικών λειτουργιών.
 • Διαδημοτική κοινωνική διαχείριση του νερού της πόλης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΡΩΓΟΣ

Η Θεσσαλονίκη, κόμβος εμπορευμάτων και ιδεών, σημείο συνάντησης πολιτισμών ανέκαθεν, υπερτοπικό κέντρο του Οικουμενικού Ελληνισμού, έστεκε πάντοτε μέσα στους αιώνες φιλόξενος αρωγός προς τους δημότες της, συμπαραστάτης και προστάτης τους. Η φράση του βυζαντινού λογίου ότι κανένας δεν θα στερηθεί την πόλη αυτή όσο υφίσταται η Θεσσαλονίκη («Ως ουδείς άπολις μέχρις αν η των Θεσσαλονικέων ή πόλις», Νικηφόρος Χούμνος, 13ος -14ος αι.), είναι ο οδηγός μας στην πολιτική μας και τις πράξεις μας.

Η προστασία του Δημότη και η αρωγή προς αυτόν, για την Υψίπολις, συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στη βάση της προσέγγισης «κανένας αβοήθητος – κανένας μόνος». Απαιτεί επιχειρησιακή ικανότητα (στελέχωση, πόροι), δίκτυα αλληλεγγύης, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση. Σημαίνει:

 • Ανάδειξη της ιστορίας της Πόλης στο σύνολό της, στη μοναδική, άρρηκτη συνέχειά της των 2.350 ετών, κατάκτηση του δικαιώματος στη μνήμη και μετουσίωση αυτού σε ευθύνη για το μέλλον, σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διεθνούς εμβέλειας που θα τροφοδοτήσουν την ενδοαστική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
 • Καμία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των αποδεδειγμένα χειμαζόμενων δημοτών, εκ μέρους του Δήμου, ενόσω στενάζουν κάτω από το ζυγό της ανέχειας που επέβαλαν οι μνημονιακές πολιτικές.
 • Σταδιακή ανάδειξη του Κέντρου Κοινότητας ως τον ουσιαστικό, συντονιστικό πυρήνα των πρωτοβουλιών κοινωνικού περιεχομένου και εξασφάλιση της συνέχειας του Κέντρου μετά την ολοκλήρωση της παρούσας προγραμματικής περιόδου.
 • Εντοπισμός των διοικητικού χαρακτήρα προβλημάτων στις κοινωνικές υπηρεσίες – κατάργηση στεγανών – ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών.
 • Συστηματική αξιολόγηση στη βάση συγκεκριμένων δεικτών και αναθεώρηση του συνεργατικού πλαισίου Δήμου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 • Ανάπτυξη – στήριξη των εθελοντικών δικτύων με την επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας σύστασης ειδικής οργανικής μονάδας εθελοντισμού.
 • Επέκταση – γεωγραφική διασπορά του δικτύου των δημοτικών ιατρείων με την εξέταση της χρήσης κινητών μονάδων προληπτικής ιατρικής.
 • Υιοθέτηση του κοινωνικού GIS στην ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών με την παράλληλη ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιακών στελεχών.
 • Ήπια κοινωνική ένταξη όλων των νόμιμων μεταναστών και προσφύγων, διευκόλυνση αυτών που θέλουν να προωθηθούν σε άλλες χώρες και περιοχές.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός μηχανισμού κοινωνικής κατοικίας.
 • Υιοθέτηση μέτρων ενεργούς κοινωνικής συμπερίληψης της τρίτης ηλικίας – καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού.
 • Συγκρότηση σε ενιαίο Οδικό Χάρτη όλων των ανωτέρω πρωτοβουλιών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Η δημόσια συζήτηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μετάβαση στην έξυπνη πόλη είναι σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα, την Ευρώπη και διεθνώς. Καλές πρακτικές, διδάγματα, επιστημονική σκέψη, έρευνα και διευρυνόμενη διαρκώς εμπειρία, αποτελούν τη χρήσιμη εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό μας.

Δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη αυτές οι εξελίξεις, κυρίως συντελούνται στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας χωρίς διατυπωμένη σαφή δημοτική ατζέντα, ενώ η πόλη μάλλον απουσιάζει από τη διεθνή συζήτηση και πρακτική

Έξυπνη Θεσσαλονίκη για τη ΔΚΘ Υψίπολις σημαίνει:

 • Ανάπτυξη μιας σαφούς στρατηγικής που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο συμμετοχή, διαβούλευση, αποτέλεσμα και θα πρέπει να επενδύει στη συλλογική ευφυία της πόλης, όπως αυτή παράγεται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το επιχειρείν, τις συλλογικές πρωτοβουλίες
 • Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να:
 • προάγει την ενεργή συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων χωρίς να εντείνει τον ψηφιακό αποκλεισμό τους, αλλά αντιθέτως να διευκολύνει τη συμμετοχή τους,
 • να συνδέεται άρρηκτα με την επιχειρησιακή ικανότητα των δημοτικών υπηρεσιών με την ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού μετασχηματισμού,
 • να αποκλείει την άκριτη υιοθέτηση επιλογών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός κακού μιμητισμού που σπαταλά ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους,
 • να δίνει προτεραιότητα στην ενέργεια, τα απορρίμματα και την επιχειρηματικότητα διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση και τις πρωτοβουλίες της,
 • να δίνει λύσεις στην κυκλοφορία, στις συγκοινωνίες και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα,

τέλος να μετατρέπει την πόλη σε ένα καθημερινό δημιουργικό εργαστήριο που προάγει τη συμμετοχή, την αυτενέργεια και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες ως τμήματα όμως ενός σαφούς ως προς τις στοχεύσεις, προγραμματισμού, που διασυνδέει το χώρο σε ένα ευρύ πεδίο πληροφορίας, μετατρέποντάς το σε υπηρεσίες συνυφασμένες με τη βιώσιμη αστική διακυβέρνηση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

Η Θεσσαλονίκη έχει φτάσει στα όρια της αστικής ασφυξίας. Επιβάλλεται η πλήρης επανεξέταση όλων των δεδομένων του αστικού χώρου. Επιβάλλεται η ανάδειξη της συλλογικής ευθύνης με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών παρεμβάσεων.  Η Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια των αστικών κενών.

Για τη ΔΚΘ Υψίπολις η Θεσσαλονίκη ως πράσινη πόλη είναι:

 • Η πλήρης χαρτογράφηση όλων των ιδιωτικών αστικών κενών στη βάση των βασικών χαρακτηριστικών τους (τοποθεσία, έκταση, ιδιοκτησία, σημερινή κατάσταση, κλπ.) και η αντιμετώπισή τους ως ζωτικούς χώρους για την πόλη στη βάση της εκπόνησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων (masterplans).
 • Η ανάπτυξη ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου που θα προτάσσει το πράσινο έναντι κάθε άλλης επιλογής με μοντέλα κήπων βροχής για την άρδευση του αστικού πρασίνου, την μετατροπή των μεγάλων οδικών αρτηριών της πόλης σε γραμμικά πάρκα, την υιοθέτηση των πράσινων στεγών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, την ένταξη του περιαστικού πρασίνου στη ζωή της πόλης μέσω του σχεδιασμού κάθετων διαδρόμων πρασίνου.
 • Το άνοιγμα των σχολικών αυλών στη γειτονιά με την προαγωγή της συμμετοχικότητας.
 • Η προώθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με ορόσημο το 2030 με στόχο τον αναπροσδιορισμό της σχέσης του πολίτη με το δημόσιο χώρο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες σχολές κι εργαστήρια της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Επαναφορά του φυσικού στοιχείου στο αστικό περιβάλλον, προγράμματα οικολογικής ευαισθησίας και έμπρακτης περιβαλλοντολογίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της πόλης.
 • Η σταδιακή υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης σε όλα τα δημοτικά οχήματα.
 • Συνεργασία με ενεργειακούς συνεταιρισμούς μέσω της παραχώρησης δημοτικών χώρων για παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ.
 • Η προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας ως μοντέλο αποκατάστασης της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα στις μεταφορές, στην έρευνα και στην ενεργειακή αξιοποίηση, στην αλιεία, στη ναυπηγική, στον σχετιζόμενο τουρισμό και στην αειφορική διαχείριση του παράκτιου μετώπου.
 • “Αναβίωση” και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων ιστορικής, πολιτισμικής και / ή παραγωγικής αξίας κτιρίων, δημόσια ή ιδιωτικά, μέσω διαρκών προγραμμάτων αναπλάσεων.
 • Ενιαίο σχέδιο βελτίωσης των κατασκευών και της κυκλοφορίας σε συνάρτηση με την αξιοποίηση του αστικού τοπίου και του αρχαιολογικού αποθέματος – χωρική (όπου είναι εφικτό) και λειτουργική ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων.
 • Ελεγχόμενη και σχεδιασμένη μεταδόμηση και αποδόμηση του πολεοδομικού συγκροτήματος στην κατεύθυνση της μιας και αδιαίρετης πόλης όσον αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις συμπεριφορές.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

Η δημιουργική οικονομία είναι ήδη στην πόλη με σχηματισμούς, άτυπες δικτυώσεις και χωρικές συγκεντρώσεις, πρωτοβουλίες και δημόσια events. Από την άλλη πλευρά η πόλη διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, θεσμούς και πολύ σημαντικούς φορείς γνώσης και έρευνας. Έχει όλα τα συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ικανότητα της να είναι δημιουργική.

Για τη ΔΚΘ Υψίπολις η δημιουργική οικονομία είναι μια διαρκής ευκαιρία για ανάπτυξη:

 • Η συνάρθρωση όλων των πρωτοβουλιών σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα σχέσεων που μπορεί να ενισχύει τη φυσιογνωμία της πόλης, να δικτυώνεται αποτελεσματικά με κλάδους της οικονομίας της και να διευρύνει τη συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
 • Η θεσμοθέτηση και λειτουργία διαρκούς forum δημιουργικότητας με τη φυσική δικτύωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους φορείς και τις δομές επιχειρηματικότητας, με στόχο τη μετατροπή του στη δημιουργική ομπρέλα της πόλης.
 • Η δημιουργία δικτύου προθερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών με τη γεωγραφική διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής ok! Thess σε όλη την πόλη, σε συνεργασία με το διαχειριστή της δηλαδή το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
 • Η δημιουργία ενός show room δημιουργικότητας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τις συλλογικότητες της πόλης με στόχο την εξασφάλιση της εξωστρέφειας και της αναγκαίας δικτύωσης της παραγόμενης δημιουργικότητας.
 • Αναθεώρηση του περιεχομένου των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ στην κατεύθυνση του εμπλουτισμού τους και της αλλαγής της σχέσης τους με την πόλη στη βάση του πολιτισμού «από όλους και για όλους».
 • Επανεξέταση του ρόλου και του περιεχομένου των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της «δημιουργικής πόλης».
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης με την ένταση των συνεργασιών με το ΑΠΘ, την ΕΣΗΕΜΘ, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και λοιπούς φορείς της πόλης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΛΜΗΡΗ ΠΟΛΗ

Μια τολμηρή πόλη είναι εκείνη που μπορεί να αλλάζει. Αυτή που ενσωματώνει το αυτονόητο στην καθημερινότητα της χωρίς να φοβάται. Που έχει τη διάθεση να αναζητεί, να σχεδιάζει, να πετυχαίνει. Που μαθαίνει από τα λάθη της, που είναι ικανοποιημένη από τις επιτυχίες της, που δεν στέκεται αυτάρεσκα απέναντι στο μέλλον κοιτώντας το παρελθόν της, που συγκρούεται αλλά και συζητά, που είναι ανοιχτή αλλά ταυτόχρονα επινοητική, δημοκρατική και αποτελεσματική.

Για τη ΔΚΘ Υψίπολις τομληρή Θεσσαλονίκη σημαίνει:

 • Η αντιμετώπιση του campus του Α.Π.Θ., του Γ’ Σώματος Στρατού και της Δ.Ε.Θ. ως ενός ενιαίου αδιαίρετου χώρου που εντάσσεται στη συνολική λειτουργία της πόλης ως χώρος ενιαίας αναφοράς, συλλογικής δημιουργικότητας, πρασίνου και «ανάσας».
 • Η αποτελεσματική αξιοποίηση των μεγάλων αστικών κενών που θα διασφαλίζει το συλλογικό συμφέρον.
 • Η άμεση διευθέτηση των λειτουργιών του ιστορικού κέντρου και με οποιοδήποτε κόστος, με όρους διαλόγου που θα επιδιώκει τη συναίνεση αλλά δε θα μειώνει την αποτελεσματικότητα:
 • Σύσταση παρατηρητηρίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας με την παράλληλη επανεξέταση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συνολικά.
 • Άμεσος ανασχεδιασμός των ωρών τροφοδοσίας με στόχο την κανονικότητα στην πόλη.
 • Άμεσος ανασχεδιασμός των ωρών αποκομιδής.
 • Άμεσος ανασχεδιασμός των μέτρων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης.
 • Επανεξέταση – αξιολόγηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Υιοθέτηση μέτρων αποτροπής παράνομης στάθμευσης με την παράλληλη ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Δημοτικής Αστυνομίας με έμφαση στους κύριους οδικούς άξονες.
 • Η ενίσχυση της αστυνόμευσης και των μέτρων αποτροπής των φαινομένων βανδαλισμού με τον παράλληλο σχεδιασμό, διαβούλευση και υλοποίηση του προγράμματος αναπροσδιορισμού της σχέσης του πολίτη με τον αστικό χώρο. Σχεδιασμός, διαβούλευση και εφαρμογή προγράμματος συλλογικής ανάκτησης των δημοσίων χώρων υπό τον τίτλο «ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ».
 • Η ανάπτυξη μέτρων αναδιοργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. Ως τέτοια είναι:
 • Η κατάργηση των διοικητικού χαρακτήρα στεγανών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 • Η υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.
 • Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών με έμφαση στη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων .
 • Η αντιμετώπιση του φαινομένου κλοπών των ανακυκλούμενων υλικών σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία.
 • Η προετοιμασία της πόλης για την επόμενη προγραμματική περίοδο με την έναρξη του σχεδιασμού μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης με έμφαση στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη.
 • Με μηχανισμό την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης με στόχο τη δημόσια χρηματοδότηση με την παράλληλη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης.
 • Άμεση αντιμετώπιση των ρυθμιστικού χαρακτήρα εκκρεμοτήτων στους Λαχανόκηπους με στόχο τη μετατροπή τους σε χώρο συγκέντρωσης εμπορικών – οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλής πυκνότητας,
 • Ανανέωση της πόλης μέσω εκτενών προγραμμάτων αναπλάσεων και αναμορφώσεων στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και στις κατασκευές.
 • Κυκλοφοριακή αναδόμηση της πόλης με έμφαση στην προτεραιότητα των μορφών “κοινωνικής κυκλοφορίας”.
 • Πανεπιστήμιο και πόλη – ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για το πολλαπλό άνοιγμα των πανεπιστημίων της πόλης με έμφαση στη χωρικότητα, στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Θεσσαλονίκη πρέπει να μετεξελιχθεί σε πόλη της συμμετοχής. Το επιβάλλει η ανάγκη για διάλογο και συναινέσεις, η ανάγκη για αποτελεσματική διακυβέρνηση, η ανάγκη για κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης,, η ανάγκη για ένα κοινό στρατηγικό όραμα.

Η συμμετοχή διαπερνά οριζόντια το σύνολο των έξι προγραμματικών αξόνων, καθώς κάθε πτυχή τους απαιτεί διάλογο, συναίνεση, κινητοποίηση αλλά και αποτελεσματικότητα στη δράση. Μακριά από προσχηματικές διεργασίες, με ουσιαστικούς μηχανισμούς διαβούλευσης, διαφάνειας και διαρκούς λογοδοσίας.

Η πόλη μπορεί να συζητά αλλά και να αποφασίζει, να διαφωνεί αλλά και να συμφωνεί, να σέβεται την άλλη άποψη. Να είναι πρώτα και πάνω από όλα δημοκρατική και ταυτόχρονα αποτελεσματική.

Ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια αλλά επένδυση στη συλλογική ευφυΐα της πόλης.

Για τη ΔΚΘ ΥΨΙΠΟΛΙΣ «Θεσσαλονίκη πόλη της συμμετοχής», σημαίνει:

 • Μητροπολιτική διακυβέρνηση με αντιπροσωπευτικότητα και δημοκρατικές λειτουργίες.
 • Η θεσμοθέτηση και λειτουργία διαρκούς forum δημιουργικότητας με τη φυσική δικτύωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τους φορείς και τις δομές επιχειρηματικότητας με στόχο τη μετατροπή του στη δημιουργική ομπρέλα της πόλης.
 • Η παραγωγή μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας της πόλης μέσα από το συνεχή διάλογο, κατανόηση, κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών του τουρισμού. Ισχυροποίηση και εδραίωση του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
 • Η υιοθέτηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού ως του μοντέλου σχεδιασμού και δημόσιας συζήτησης για τα δημοτικά οικονομικά, σε ετήσια βάση.
 • Η ισχυροποίηση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με την ενίσχυση της με όλα τα αναγκαία μέσα για την μετατροπή της στο κυρίαρχο όργανο του δημόσιου διαλόγου.
 • Η προσφυγή σε δημοτικά δημοψηφίσματα για κάθε κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί την πόλη.

Για μια Θεσσαλονίκη – Ελεύθερη Πόλη από τις αυθαιρεσίες των κρατούντων

Τασσόμαστε ενάντια στην κυβερνητική απόφαση να παραδώσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα και κάθε έσοδό τους, σε ειδικό λογαριασμό ελεγχόμενο από την ΑΑΔΕ. Γιατί αποστερεί τους Δήμους από τη διαχείριση των διαθεσίμων τους, οδηγώντας σε «στραγγάλισμα» την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γιατί η εκταμίευση των οποιονδήποτε δαπανών και ανάμεσά τους και οι παροχές προς τους δημότες, θα πρέπει πλέον να διέρχεται από την έγκριση αυτής της κατ’ επίφαση «Ανεξάρτητης» Αρχής, που συστάθηκε αντισυνταγματικά και με απαίτηση των δανειστών. Την αυθαιρεσία αυτή της κυβέρνησης δεν θα την ανεχθούμε και θα μας βρει απέναντί της.

Τασσόμαστε ενάντια στην κυβερνητική απόφαση να εκχωρηθεί δημόσια περιουσία με κοινωφελή χαρακτήρα (κοινόχρηστες εκτάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, δημόσια ακίνητα, σχολεία κ.ά.), ως «εγγύηση» της εκπλήρωσης των χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεων του κράτους, αποστερώντας ζωτικούς χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των δημοτών. Ακριβώς επειδή αποζητούμε την αξιοποίηση εναντιονόμαστε στην εκποίηση. Η δημόσια περιουσία κληρονομήθηκε από τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας, ανήκει στους πολίτες και όχι στο Υπερταμείο και τις θυγατρικές του.

Αγωνιζόμαστε για μια Θεσσαλονίκη Ελεύθερη από τις μνημονιακές αυθαιρεσίες, από την αρπαγή περιουσιακών στοιχείων της, από τις εξωθεσμικές επιβουλές, από τη μέγγενη του κυβερνητικού αυταρχισμού και των έξωθεν εντολέων.