ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Η αποτελεσματική, ουσιαστική και δημοκρατική – συμμετοχική μητροπολιτική διοίκηση της πόλης αποτελεί μια αυτονόητη αναγκαιότητα. Συνιστά μια βαθιά ανάγκη για τη διαχείριση ουσιωδών λειτουργιών που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη αλλά ταυτόχρονα και στην αναπτυξιακή προοπτική ενός Πολεοδομικού Συγκροτήματος που η συνέχεια του τέμνεται από διοικητικά όρια. Όρια που επηρεάζουν τις σχεδιαστικές λειτουργίες αλλά και αποφάσεις, που τέμνουν τη συνέχεια του χώρου, που σπαταλούν δυνάμεις, πόρους, χρόνο και τελικά μειώνουν την αποτελεσματικότητα.

Για την Δημοτική Κίνηση Θεσσαλονίκης (ΔΚΘ) Υψίπολις, το βασικό ζητούμενο της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης της πόλης είναι απόλυτα συνυφασμένο με την πλήρη αναμόρφωση του υφιστάμενου σχετικού θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα των άρθρων 210 έως και 213 του Ν.3852/10, προς την κατεύθυνση της πλήρους ανασύστασης της δομής, των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της μητροπολιτικής διοίκησης.

Κάθε άλλη συζήτηση συνιστά σπατάλη δυνάμεων και αποφυγή αντιμετώπισης του προβλήματος στη ρίζα του.

Συγκοινωνίες, χωρικός σχεδιασμός, διαχείριση απορριμμάτων, απαιτούν μια άλλη αντιμετώπιση που στον πυρήνα της θα έχει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που με τη σειρά του θα οδηγεί σε αποτελεσματικές υπηρεσίες μιας ουσιαστικής μητροπολιτικής διοίκησης – διαχείρισης, στα πρότυπα της ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας.

Εκτός όμως της πάλης για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου στην ως άνω κατεύθυνση, αποτελεί πρόσθετη ευθύνη του Δήμου της Θεσσαλονίκης να προάγει τη διαδημοτική συνεργασία στο πολεοδομικό συγκρότημα και στην περιαστική ζώνη, προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμός αμεσότερα προς αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων.

Μητροπολιτική λειτουργία για τη ΔΚΘ Υψίπολις σημαίνει:

  • Μητροπολιτική οργάνωση με πόρους, αρμοδιότητες, μηχανισμούς στη βάση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας.
  • Μητροπολιτική διακυβέρνηση με αντιπροσωπευτικότητα και δημοκρατικές λειτουργίες.
  • Θεσμική θωράκιση και πλήρη στελέχωση της Αναπτυξιακής της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. με στόχο την πλήρη μετατροπή της στον αναπτυξιακό βραχίονα της πόλης, στην ανάληψη των ρυθμιστικών λειτουργιών της και σε παρατηρητήριο των μητροπολιτικών λειτουργιών της.
  • Κατάρτιση ενός σαφούς μεταβατικού και χρονικά προσδιορισμένου προγράμματος με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ιδίως του συγκοινωνιακού έργου, της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης των απορριμμάτων.
  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
  • Καινοτόμα, εξωστρεφής, ικανή να κινητοποιεί και να είναι αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη, τουριστική ταυτότητα μιας πόλης – ενός προορισμού.
  • Μια ψηφιακή διοίκηση όλων των μητροπολιτικών λειτουργιών.
  • Διαδημοτική κοινωνική διαχείριση του νερού της πόλης.